Egzamin zawodowy – zewnętrzny egzamin zawodowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.

Część pisemna

Przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 pytań z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego.  Egzamin trwa 60 min.

Część praktyczna

Przeprowadzana w formie testu praktycznego.  Zdający musi wykonać zadanie lub zadania egzaminacyjne, których rezultatem jest dokumentacja, usługa lub wyrób. Egzamin trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania egzaminu zależy od kwalifikacji.

Aby zdać egzamin zawodowy należy uzyskać co najmniej 50 % punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej oraz co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania z części praktyczniej.

Słuchacz, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje: certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom.

Egzaminy przeprowadzane są pod koniec ostatniego semestru. Należy pamiętać, że wcześniej trzeba złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sekretariacie szkoły. Terminy znajdą Państwo na stronie CKE oraz na naszej stronie internetowej. Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego powoduje nieukończenie szkoły.

Kwalifikacje w zawodzie:

SPrawdź kierunki

Zostań słuchaczem