Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę www.edu-scholaris.pl. Poniżej przedstawiam reguły korzystania z naszej strony www.edu-scholaris.pl oraz Politykę Prywatności określającą zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.edu-scholaris.pl (zwanej dalej stroną internetową).

Właścicielem strony internetowej i jednocześnie Administratorem danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową jest EDU-Scholaris Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn (zwane dalej EDU-Scholaris Sp. z o.o.).

Zbierane przez nas dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Słownik pojęć:

Ilekroć jest mowa o:

 • danych osobowych – to należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • przetwarzaniu – to należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie lub usuwanie.

Jakie dane zbieramy?

Podczas Twojej wizyty na naszym stronie internetowej, automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP lub zewnętrzny adres IP Twojego dostawcy Internetu, nazwa domeny, typ/rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu itp.

Osoby odwiedzające mogą przeglądać stronę internetową bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

W przypadku gdy skorzystasz z naszej usługi zapisu on-line do Szkoły Policealnej EDU-Scholaris w Kwidzynie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza (tu należy wpisać nazwę która funkcjonować będzie na stronie) to poprosimy Cię o podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, kierunek, semestr, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr PESEL, informację o posiadanym wykształceniu. Dane te są niezbędne abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i podpisać umowę o świadczenie usług oświatowych.

Skorzystanie z usługi zapisu on-line oraz późniejsze podsianie umowy o świadczenie usług oświatowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 216 r. Prawo oświatowe). Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oświatowych oraz podpisanie i realizacja umowy.

Gdy skorzystasz z naszego formularza kontaktowego to poprosimy Cię o adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, w celach związanych z zawarciem umowy, przedstawieniem oferty, odpowiedzi na zadane pytanie.

Osoby, które skontaktują się z nami mogą zostać poproszeni o podanie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email oraz innych danych, które są niezbędne do zrealizowania prośby tej osoby.

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Po co zbieramy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

 • zawieranie oraz należyte wykonanie umów o świadczenie usług oświatowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umożliwienie korzystania z funkcji strony internetowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 • reakcja na informacje przesłane nam z wykorzystaniem formularza kontaktowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO),
 • pozyskiwanie klientów, kontakt w celu przedstawienia oferty (marketing bezpośredni) produktów i usług oferowanych przez EDU-Scholaris Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
 • marketing produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klientów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością wystawienia rachunku, faktury oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).

Twoja aktywność w serwisie, w tym Twoje dane osobowe mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzamy w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Przetwarzamy je również w celach technicznych – w szczególności, dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane celem zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Podstawy prawne przetwarzania:

 1. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą,
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, których nadrzędny charakter mają interesy, lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jakie masz uprawnienia?

 1. prawo do dostępu do danych, tj. Masz prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane i w związku z tym masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, lub kryteria ustalania tego okresu.
 2. prawo do sprostowania danych, tj. Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. prawo do usunięcia danych, tj. masz prawo do usunięcia dotyczących Ciebie danych, a My mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jeden z warunków:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • zgoda na której opierało się przetwarzanie została przez Ciebie wycofana, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, a sprzeciw został uznany za zasadny.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, obejmuje sytuacje, w których:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zgłaszasz takie żądanie, to do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwimy Tobie korzystanie z niektórych produktów i usług oferowanych przez nas, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

 1. prawo do przenoszenia danych , tj. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 3. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej u Administratora, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie lub poprzez adres email eszkolenia@eszkolenia.eduedukacja.pl. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa.
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
 5. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizować przysługujące Ci uprawnienia przesyłając je do nas w formie pisemnej lub drogą email na wskazane poniżej nasze dane kontaktowe. Wnioski powinny precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie, w szczególności z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 6. W sytuacji, gdy skorzystasz z uprawnień wynikających z powyższych praw, spełnimy Twoje żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Ciebie uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).
 7. Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień (Newsletter) możesz użyć opcji rezygnacji zawartej w stopce każdej otrzymanej widomości

Komu udostępniamy Twoje dane oraz jak długo je przechowujemy?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania (podmioty przetwarzające, do których należą m.in.: dostawcy świadczący usługę hostingu, podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (oddzielni administratorzy, do których należą m.in.: banki, operatorzy płatności, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, a także podmioty świadczące usługi prawne).

Ponadto odbiorcami  Twoich danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora danych – nasi pracownicy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, Sąd, Policja, Prokuratura, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.).

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, tj. m.in:

 1. w związku z realizacją zwartej umowy, do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
 2. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania celu dla którego zostały zebrane,
 3. do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora.

Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane będą nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

Nie profilujemy danych osobowych.

Polityka cookies

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez nas na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez nas produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

 W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Ponadto wykorzystujemy także pliki Google Analytics. Więcej informacji na ich temat znajdziesz pod linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających stronę internetową. Nie jest możliwe, aby tą drogą przedostały się do komputerów osób odwiedzających stronę internetową wirusy lub inne niechciane oprogramowanie lub oprogramowanie złośliwe. W swoich przeglądarkach masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Możemy gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez nas przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

Strona internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Osobom odwiedzający naszą stronę internetową zapewniamy bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych na stronie internetowej. Stosujemy certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

Kontakt

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail sekretariat@edu-scholaris.pl. lub adres korespondencyjny EDU-Scholaris Sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny adresem e-mail: biuro@solved.com.pl.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.